Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (28-11-2019)

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Chương trình tổng thể về hợp tác với các Trường Đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh Kon Tum ký Quyết định số 1298/QĐ-UBND ban hành Chương trình tổng thể về hợp tác với các Trường Đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ

Đối tượng hỗ trợ của Chương trình là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc đối tượng của Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.

Mục tiêu hợp tác nhằm lựa chọn những công nghệ tiên tiến do các Trường Đại học, Viện/Trung tâm nghiên cứu trong nước nghiên cứu, chế tạo phù hợp với nhu cầu ứng dụng, đổi mới công nghệ trong sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để hợp tác chuyển giao, ứng dụng phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Thông qua hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ sẽ đào tạo nâng cao năng lực tại chỗ nguồn nhân lực có chuyên môn sâu của các Sở ngành, các huyện, thành phố, nhà quản lý hợp tác xã, doanh nghiệp, lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng dân cư. Đồng thời triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ theo quy định của Đảng, Nhà nước, ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sản xuất, chế biến dược liệu và các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Huy động tối đa nguồn lực của doanh nghiệp để chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ, nhằm sản xuất các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, gắn với tăng cường bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. Xây dựng được mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ chặt chẽ, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả giữa các cấp chính quyền, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với các Trường Đại học, Viện/Trung tâm nghiên cứu trong nước trong việc chuyển giao, ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất, chế biến của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu mỗi năm hỗ trợ từ 3 doanh nghiệp trở lên tiếp nhận, ứng dụng thành công các công nghệ tiên tiến từ các Trường Đại học, Viện/Trung tâm nghiên cứu trong nước.

Nội dung hợp tác được thực hiện giữa các sở, ngành, địa phương của tỉnh; các Trường Đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó:

* Đối với các sở, ngành, địa phương của tỉnh

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức có liên quan: Điều tra, khảo sát nhu cầu đổi mới công nghệ; nhu cầu chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; dược liệu; sản phẩm chủ lực của tỉnh của các doanh nghiệp trên địa bàn làm cơ sở xây dựng Kế hoạch hợp tác cụ thể với các Trường Đại học, Viện/Trung tâm nghiên cứu trong nước ký kết chuyển giao, ứng dụng; Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hiện hành của Trung ương về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao, ứng dụng công nghệ theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng các dự án hỗ trợ đổi mới công nghệ từ Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; Chương trình phát triển sản phẩm công nghệ cao.

- Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn[1].

* Đối với các Trường Đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu:

- Hàng năm đề xuất, chủ trì thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Kon Tum thuộc lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất và chế biến dược liệu và sản phẩm chủ lực khác của tỉnh Kon Tum.

- Hợp tác hỗ trợ, chuyển giao các công nghệ do đơn vị đã nghiên cứu, phát triển thành công cho các doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn tỉnh ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh (Thông qua kết nối của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nhiệp và phát triển nông thôn, Sở Y tế).

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức các hội thảo, giới thiệu kết quả khoa học và công nghệ do đơn vị đã nghiên cứu, phát triển thành công để các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận, trao đổi, ký kết hợp đồng chuyển giao, ứng dụng.

* Đối với các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Đề xuất nhu cầu cụ thể về công nghệ cần đổi mới; chuyển giao, ứng dụng làm cơ sở lựa chọn đơn vị hợp tác và thực hiện chính sách hỗ trợ.

- Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp và Điều 10 Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

- Đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, hoạt động nghiên cứu chung của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 12 Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn của doanh nghiệp là chính và nguồn hỗ trợ của Nhà nước (huy động từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ; sự nghiệp nông nghiệp; sự nghiệp khuyến công được phân bổ hàng năm cho các Sở: Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố) và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Thời gian thực hiện Chương trình bắt đầu từ năm 2020./.

Hồng Vân[1] như: Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ; Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…