Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (30-03-2020)

UBND tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (gọi tắt là Chiến lược), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 946/KH-UBND ngày 26/3/2020 triển khaithực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằmnâng cao hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ, giảm đáng kể tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Tăng số lượng và chất lượng tài sản trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030 đạt được một số chỉ tiêu sau:

- Có ít nhất 10 sáng chế, 10 kiểu dáng công nghiệp và 5 giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ.

- Khoảng 70% các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu.

- Có ít nhất 5 sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ và đưa vào khai thác thương mại.

- Các chỉ dẫn địa lý, nguồn gen, tri thức truyền thống, bí quyết kỹ thuật, văn hóa dân gian được bảo hộ và khai thác hiệu quả trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh Kon Tum giao:

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tham mưu cấp có thẩm quyền kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của địa phương sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

- Thực hiện việc đưa các chỉ số đo lường về sở hữu trí tuệ trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh, huyện, thành phố và thực hiện thống kê các chỉ tiêu về tài sản trí tuệ sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ công về sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác công tư trong cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh(từ năm 2021 trở đi).

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ liên thông và kết nối đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh(từ năm 2021 trở đi).

- Tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan Tư pháp trên địa bàn tỉnh trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2021).

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường kỹ thuật số trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh chủ động tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình (thường xuyên hàng năm).

- Triển khai việc cung cấp các công cụ và dịch vụ thông tin sở hữu trí tuệ, bản đồ công nghệ; phân tích thông tin sáng chế và dự báo xu hướng phát triển công nghệ để định hướng cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

- Triển khai việc sử dụng các chỉ số đo lường về sở hữu trí tuệ làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

- Tham mưu bổ sung yêu cầu đối tượng quyền sở hữu trí tuệ cần phải đạt được trong việc thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).

- Ưu tiên xây dựng và triển khai các chương trình khoa học, công nghệ, hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học hợp tác với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng tạo ra kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó tăng cường sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ để phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù có lợi thế cạnh tranh của tỉnh (thường xuyên hàng năm).

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025 (thường xuyên hàng năm).

- Triển khai thực hiện tốt cơ chế khuyến khích các cá nhân tham gia vào quá trình đổi mới công nghệ và sáng tạo văn hóa sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

- Hướng dẫn doanh nghiệp tạo dựng và khai thác hiệu quả các chỉ dẫn thương mại cho sản phẩm, dịch vụ của mình; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 (Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2019); nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 theo định hướng của Kế hoạch này (thường xuyên hàng năm).

- Hỗ trợ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và dịch vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum; các doanh nghiệp có tiềm năng xây dựng trung tâm chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy việc tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ (từ năm 2021 trở đi).

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù có lợi thế cạnh tranh của tỉnh (thường xuyên hàng năm).

- Hỗ trợ khai thác thông tin sáng chế phục vụ cho việc lựa chọn và khai thác công nghệ phù hợp; khuyến khích sử dụng các công nghệ đã hết thời hạn bảo hộ hoặc không được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam nhưng phù hợp với năng lực sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).

- Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả chỉ dẫn địa lý, nguồn gen, tri thức truyền thống, bí quyết kỹ thuật, văn hóa dân gian nhằm khai thác tiềm năng sản phẩm có thế mạnh của tỉnh (thường xuyên hàng năm).

- Triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 đối với Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ (thường xuyên hàng năm).

- Thúc đẩy phát triển tổ chức dịch vụ hỗ trợ về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (từ năm 2021 trở đi).

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan: Rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, từng bước tinh giản đầu mối cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính trên địa bàn tỉnh sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ để đào tạo chuyên gia quản trị tài sản trí tuệ cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, đơn vị liên quan

- Đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng các sản phẩm sáng tạo là đối tượng của quyền tác giả, quyền liên quan đã hết thời hạn bảo hộ hoặc thuộc về Nhà nước (thường xuyên hàng năm).

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án xây dựng bộ dữ liệu về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống phần mềm quản lý, phát hiện vi phạm trên môi trường số, mạng internet sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực hệ thống bảo hộ, quản lý và khai thác quyền đối với giống cây trồng và tài sản trí tuệ trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển một số ngành công nghiệp có mức độ sử dụng tài sản trí tuệ cao sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng, Trường Cao đẳng cộng đồng

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao tăng cường hoạt động sở hữu trí tuệ và liên kết với doanh nghiệp của cơ sở giáo dục đại học và xây dựng, triển khai giảng dạy môn học sở hữu trí tuệ tại các cơ sở đào tạo sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, ngành, đơn vị liên quan

- Mở rộng xã hội hóa đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp về sở hữu trí tuệ (thường xuyên hàng năm).

- Phát triển đội ngũ giám định viên sở hữu trí tuệ và thúc đẩy phát triển dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ và dịch vụ tư vấn pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành có liên quan

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương (thường xuyên hàng năm).

Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành, đơn vị liên quan

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực của cơ quan quản lý thị trường trong xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Kon Tum; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông tin điện tử các Sở, ngành, huyện, thành phố

Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo; xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội (Thường xuyên hàng năm).

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tích cực và chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu quả công tác điều tra các vụ án hình sự về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy

Nâng cao hiệu quả thực hiện biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ tại cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh (thường xuyên hàng năm).

Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp các Hội, Hiệp hội trên bàn tỉnh

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh trong hỗ trợ và triển khai hoạt động sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (thường xuyên hàng năm).

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ địa phương phối hợp với các sở, ngành của tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố./.

Hồng Vân