Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (17-10-2020)

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện mục tiêu theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; làm cơ sở cho các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Ngày 15/10/2020, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 3894/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

 

Theo đó, Kế hoạch đã đưa ra 2 mục tiêu cơ bản là:

 

1. Đến năm 2025: 

 

Về phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

-     80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;

-   100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 90% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

-    100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ;

-   Các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội;

-   50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

 

Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

-   Phấn đấu Kinh tế số chiếm 10% GRDP;

-   Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%;

-   Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%.

 

Về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

-  Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã;

-  Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh;

-   Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

 

2. Đến năm 2030:

 

Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

-    100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;

-   100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 95% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

-    Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp;

-   70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

 

Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

-   Kinh tế số chiếm 15% đến 20% GRDP;

-   Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%;

-   Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%.

 

Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

-   Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang;

-   Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G;

-   Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 70%.

 

Ngoài ra, kế hoạch cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để phát triển chuyển đổi số./.

hbnguyet