Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (30-06-2020)

UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện Công văn số 4906/VPCP-KSTT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ngày 30/6/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 2316/UBND-TTHCC về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

1.Đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh:

- Đối với cấp tỉnh: các sở, ban, ngành và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong quý III năm 2020 hoàn thành việc triển khai thực hiện đảm bảo chỉ tiêu 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ hơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Đối với cấp huyện, cấp xã: triển khai tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (áp dụng chính thức kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2020).

2. Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng sở, ngành, địa phương đạt từ 20% trở lên; đảm bảo tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; thực hiện thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính trên nền tảng thanh toán của Cổng dịch vụ công Quốc gia:

- Đối với tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng sở, ngành, địa phương trong năm 2020 đảm bảo đạt từ 20% trở lên.

- Các sở, ban ngành tiếp tục thực hiện rà soát lựa chọn các thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp quan tâm để tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh (các sở ngành trình luôn đối với cấp huyện, cấp xã) và phấn đấu trong năm 2020 đạt 40% trở lên.

- Đối với dịch vụ công mức độ 4 trên tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của mỗi đơn vị, địa phương cung cấp trong năm 2020 phấn đấu đạt từ 40% trở lên.

- Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã giải quyết thủ tục hành chính thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phải thực hiện hình thức thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán trực tuyến dùng chung đã được kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia (áp dụng từ ngày 10 tháng 7 năm 2020).

3. Đảm bảo tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia:

Các sở, ban ngành căn cứ vào tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của ngành đã thực hiện trên địa bàn tỉnh để rà soát, tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đạt 30% trở lên (nội dung đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại mục 1 Công văn số 2027/UBND-TTHCC ngày 09 tháng 6 năm 2020). Hoàn thành trong Quý III năm 2020.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh liên hệ với Văn phòng Chính phủ thực hiện các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo danh mục được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Đảm bảo việc hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp; công khai mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến:

100% sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thực hiện tổ chức triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh (theo nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 2069/UBND-TTHCC ngày 11 tháng 6 năm 2020, bắt đầu áp dụng triển khai từ ngày 01 tháng 7 năm 2020); đồng thời thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Viễn thông Kon Tum và các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp; công khai mức độ hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh; trong đó có việc triển khai ứng dụng Zalo trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tại Công văn số 1022/UBND-TTHCC ngày 31 tháng 3 năm 2020 (Hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2020).

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương và các cơ quan, đơn vị, địa phương:

Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 theo đúng Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (khi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi lấy ý kiến).

Viễn thông Kon Tum: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 03 cấp trên địa bàn tỉnh.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo các nội dung nêu trên; kịp thời đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp với các sở, ban ngành để đảm bảo đạt chỉ tiêu chung toàn tỉnh trong năm 2020./.

Hồng Vân