Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (17-05-2020)

UBND tỉnh Kon Tum triển khai Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021)

Để triển khai Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021) trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại Văn bản số 196/LHHVN ngày 22 tháng 4 năm 2020 về việc tổ chức triển khai giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020; văn bản số 229/LHHVN ngày 06 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020- 2021) và Quyết định số 349/QĐ-LHHVN ngày 06 tháng 5 năm 2020 về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 1689/UBND-KGVX ngày 18/5/2020 về việc triển khai Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan, các địa phương tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020- 2021) và Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020 như đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tại các Văn bản nêu trên và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Hồng Vân