Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (09-11-2020)

UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 05/11/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 4161/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị định) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

 

Tăng cường theo dõi, kịp thời xây dựng hoặc chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành có liên quan đối với các nội dung tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định và gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

 

Trong thời gian chưa có hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành Trung ương thì tiếp tục thực hiện theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung thì các đơn vị gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

 

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt và hướng dẫn của Sở Nội vụ, xây dựng và gửi kế hoạch số lượng người làm việc về Sở Nội vụ đề thẩm định, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ thời gian yêu cầu. Các đơn vị gửi kế hoạch không đúng thời gian, thì giao tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo hướng cắt giảm cao hơn 1% so với tỷ lệ tinh giản biên chế theo lộ trình quy định.

 

Giao Sở Nội vụ:

 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Đề án vị trí việc làm, kế hoạch số lượng người làm việc hằng năm tại Điểm 1 Văn bản này theo đúng quy định.

 

Tổng hợp, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Trình Bộ Nội vụ xem xét kế hoạch số lượng người làm việc tỉnh Kon Tum đảm bảo các hồ sơ quy định tại Điều 10 của Nghị định; hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 hằng năm; Trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý trong tổng số lượng người làm việc đã được Bộ Nội vụ thẩm định; hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 hằng năm; Báo cáo Bộ Nội vụ về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của năm trước liền kề đảm bảo nội dung và mẫu biểu yêu cầu; hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 hằng năm; Quyết định giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 của Nghị định; hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

 

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; kịp thời chấn chỉnh hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các hành vi vi phạm (nếu có).

 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung khác thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Điều 14 của Nghị định./.

Hồng Vân