Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (16-03-2023)

UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ về các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 16/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 692/UBND-KTTH triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủtướng và Phó Thtướng Chính phvề  các chương trình mc tiêu quốc gia

 

Thực hiện Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023 và Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 28/2/2023  của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang,  Trưởng  Ban  Chỉ  đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết quả thực  hiện  các  chương trình  mục tiêu quốc gia năm 2022 và 02 tháng đầu  năm  2023,  nhiệm  vụ,  giải pháp trọng tâm trong thời gian  tới;  UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia; các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm  vụ  của đơn vị,  địa  phương  cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác  triển  khai  thực  hiện  các  chương trình mục tiêu quốc gia; phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó  khăn, vướng mắc, tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các chương  trình mục tiêu quốc gia và giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2023, kế hoạch vốn năm 2022 được kéo dài  thời gian thực hiện giải ngân từ nay đến cuối năm  2023; tiếp  tục  triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, chất lượng các  nội dung,  nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao tại Văn bản số 449/UBND-KTTH ngày 23 tháng 02 năm 2023 và  tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các quy định khung, văn bản quản lý, điều hành để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh ; trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các quy định, văn bản quản lý,  điều  hành,…  cần  tăng cường công tác chia sẻ, trao đổi thông tin,  học  hỏi kinh nghiệm với các  đơn vị, địa phương khác để cùng hoàn thiện, thống nhất  trong  công tác  triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia,  đặc  biệt  là  trong công tác  tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách.

 

Thường xuyên rà soát, đánh giá, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy trình, Thủ tục theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các đơn vị, các cấp cơ sở, phù hợp tình hình thực tiễn, tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị tổ chức  triển  khai thực  hiện  thuận lợi,  thông suốt, hoàn thành các mục tiêu đề ra; tăng cường công tác theo  dõi,  giám  sát, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc  để hướng dẫn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đoàn giám sát Quốc hội kết quả triển khai thực hiện các chương  trình mục tiêu quốc gia theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 513/UBND-NNTN ngày 01 tháng 3 năm 2023.

 

Các cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng sổ tay hướng dẫn chi tiết cÿ thể và hồ sơ Mẫu để phổ biến, tập huấn, đào tạo cho cấp cơ sở.

 

Các sở, ngành được giao thực hiện các công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, UBND các  huyện, thành phố rà soát danh mục  các dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, sắp xếp  theo  thứ tự ưu tiên về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư thuộc các chương trình để tập trung thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải, manh mún,  phù hợp năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt là năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kết quả tổng hợp các văn bản quản lý, điều hành tỉnh đã ban hành để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các đề xuất, kiến nghị xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình tại Văn bản số 398/UBND-KTTH ngày 17 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh, chủ động tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước ngày 20 tháng 3 năm 2023) các nội dung mới phát sinh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ trì  chương trình mục  tiêu quốc gia và đơn vị liên quan theo dõi chung, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan tới triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh theo quy định./.