Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (22-10-2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020

Để đạt được các mục tiêu cải cách hành chính (CCHC) và cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2020. Ngày 20/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3965/UBND-KTTH về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ CCHC và nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020.

Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tumyêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ và đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 3312/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020 và Kế hoạch số 1631/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Kon Tum. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện nhiệm vụ CCHC (tại địa chỉ https://cchc.page.link/cchc2020) và nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC (tại địa chỉ https://cchc.page.link/parindex2020).

2. Tiếp tục tham mưu rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua các hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

3. Kịp thời cập nhật, công khai các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; tuyệt đối không công khai các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành. Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đúng thời hạn quy định; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ trễ hạn.

4. Triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức; thường xuyên rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, bảo đảm đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt.

5. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo Kế hoạch số 1102/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao số lượng thủ tục và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, bảo đảm chất lượng theo quy định./.

Hồng Vân