Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (01-07-2020)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 về việc phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh (đơn vị dự toán cấp I) và Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ trường hợp công tác, thẩm quyền thẩm định, quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập các dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp mà pháp luật đã quy định cụ thể và không được phân cấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

Đối với dự toán chi phí lập dự án, đề án, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Đối với dự toán chi phí lập quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ một số lĩnh vực chuyên ngành đặc thù thuộc cấp tỉnh quản lý, các Sở chuyên ngành tổ chức thẩm định hoặc thẩm định, phê duyệt (trừ trường hợp pháp luật đã quy định cụ thể thẩm quyền thẩm định, quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập các dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp, không phân cấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành). Cụ thể:

Các Sở chuyên ngành thuộc tỉnh: Thẩm định dự toán chi phí lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành (quy định tại Phụ lục II Luật Quy hoạch) thuộc ngành mình quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Thẩm định dự toán chi phí lập phương án thiết kế kỹ thuật: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán chi phí xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn toàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Xây dựng: Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc có liên quan đến lập quy hoạch xây dựng và đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đối với các dự án, đề án, nhiệm vụ chuyên ngành đặc thù cấp huyện được phân cấp quản lý:

Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt chi phí lập dự án, đề án, nhiệm vụ theo phân cấp quản lý và các quy định hiện hành khác có liên quan (trừ trường hợp pháp luật đã quy định cụ thể thẩm quyền thẩm định, quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập các dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp, không phân cấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành). Quá trình thực hiện, các địa phương lưu ý phối hợp chặt chẽ với các Sở chuyên ngành để tham gia, góp ý kiến trước khi địa phương hoàn thiện kết quả thẩm định, phê duyệt./.

Hồng Vân