Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (20-05-2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai Kết luận Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp

Ngày 21/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 1759/UBND-KTTH về triển khai Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tụcxem xét, xử lý các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan liên quan và các nội dung kiến nghị đột xuất khác theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, triệt để tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền; báo cáo kịp thời các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư; tạo môi trường hết sức thuận lợi, thông thoáng, kịp thời cho doanh nghiệp phát triển. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư của các dự án theo quy định của pháp luật để nhanh chóng đưa các dự án đi vào thực hiện, phục vụ tăng trưởng kinh tế của tỉnh và của quốc gia. Khắc phục triệt để tình trạng cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, sự trì trệ, thiếu trách nhiệm tại một số Sở, ban ngành, đơn vị và địa phương trong thời gian qua, loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu tiếp cận gây khó dễ với doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động cụ thể triển khai Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết). Tiếp tục rà soát, tổng hợp khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư trong nước, doanh nghiệp nước ngoài, hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã có hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Codvid-19; kịp thời phối hợp với các ngành chức năng xem xét, tháo gỡ hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hoặc báo cáo Bộ, ngành trung ương để tìm hướng giải quyết, hỗ trợ phù hợp.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thông tin nội dung văn bản này để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần dân tộc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, nguồn nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, biến thách thức thành cơ hội, tạo giá trị mới, quan tâm đến phục vụ nhu cầu trong nước, mở rộng thị trường, tạo đà phát triển bền vững, bứt phá./.

Hồng Vân