Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (22-10-2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Nghị định số 107/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc Trung ương (Nghị định số 108/2020/NĐ-CP), ngày 22/10/2020,Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 3991/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là Sở); Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ, như sau:

Đối với Nghị định số 107/2020/NĐ-CP:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Văn phòng; Thanh tra thuộc Sở (sau đây gọi tắt là phòng) và Chi cục, Ban và các tổ chức tương đương trực thuộc Sở (gọi tắt là đơn vị trực thuộc Sở) theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP, trong đó, cần rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các phòng, đơn vị trực thuộc không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.  

- Thời gian thực hiện: Các đơn vị triển khai xây dựng Đề án và gửi về Sở Nội vụ thẩm định chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm 2020; đối với các đơn vị có các phòng, các đơn vị trực thuộc đã đảm bảo các điều kiện theo quy định không tiến hành sắp xếp, tổ chức lại phải có Văn bản gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc ngành, lĩnh vực quản lý (sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương).

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chủ trì, thẩm định đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng, đơn vị trực thuộc của các Sở, trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho chủ trương. Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả sắp xếp để báo cáo Bộ Nội vụ theo yêu cầu tại Văn bản số số 5035/BNV-TCBC.

- Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi quy định cụ thể số lượng Phó Giám đốc các Sở phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và các tiêu chí quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP, đảm bảo bình quân mỗi Sở không quá 03 Phó Giám đốc (Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP) (hoàn thành trong tháng 11 năm 2020).

- Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở phù hợp với hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương).

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục thuộc sở phù hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực; quyết định việc thành lập chi cục thuộc sở và cơ cấu tổ chức của chi cục thuộc sở theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP.

- Quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, phân cấp hoặc ủy quyền cho sở và Giám đốc sở thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ quy định khung của Chính phủ và trên cơ sở đề nghị của các sở, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, chi cục thuộc sở, phòng và tương đương thuộc sở, phòng thuộc chi cục thuộc sở và phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, đảm bảo phù hợp với đặc thù của địa phương và không được thấp hơn quy định khung của Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ và bộ quản lý ngành, lĩnh vực về tình hình tổ chức và hoạt động của sở.

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc sở và Phó Giám đốc sở theo quy định của Đảng và pháp luật.

Đối với Ngị định số 108/2020/NĐ-CP

1. Giám đốc Sở Nội vụ

Phối hợp với các Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương).

2. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Triển khai thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP; trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định việc thành lập hoặc không thành lập và kiện toàn tổ chức các phòng chuyên môn cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm không tăng số lượng phòng chuyên môn khi thực hiện việc sắp xếp.

- Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi có hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kết quả rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức của các địa phương gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 12 năm 2020 để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Hồng Vân