Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (28-05-2020)

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản 1883/UBND-TTHCC về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nhằm thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành, địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

1. Đối với các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh:

-   Đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy mạnh mẽ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

-   Nghiêm túc triển khai, thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 849/UBND-TTHCC ngày 20 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

-  Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hiểu rõ và sử dụng dịch vụ.

-  Báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong quá trình triển khai, thực hiện (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời chỉ đạo.

2.  Đối với Bưu điện tỉnh Kon Tum

-   Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động trong việc gửi, nhận hồ sơ và đảm bảo tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ an toàn, chính xác, đúng thời hạn.

-   Tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai kết nối mạng thông tin phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; trong đó có việc tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.kontum.gov.vn đã được kết nối với hệ thống http://quanlythugom.vnpost.vn của VNPost để phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ của các tổ chức, cá nhân.

-   Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thí điểm việc Bưu điện tham gia, hỗ trợ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, cũng như việc khảo sát các điểm Bưu điện (cấp huyện, cấp xã) để xem xét đặt Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, bố trí nhân viên Bưu điện để tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính./.

hbnguyet