Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (24-05-2020)

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3840/VPCP-KSTT ngày 15 tháng 5 năm 2020. Ngày 22/5/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản 1779/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, theo đó, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cụ thể như sau:

Tiếp tục và nghiêm túc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh[1].

Chấp hành nghiêm các chế độ báo cáo, kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong triển khai thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

hbnguyet


[1] Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 04 tháng 03 năm 2019 về phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2019; Kế hoạch số 3495/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 về Chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 đến 2021; Văn bản số 3284/UBND-KGVX ngày 10 tháng 12 năm 2019 tiếp tục xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.