Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (20-09-2022)

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước

Ngày 20/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3132/UBND-KTTH về việc tăng cường quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn Nhà nước.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tập huấn các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước cho các đối tượng chịu sự tác động của chính sách, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước; cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về KH&CN; cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ KH&CN; tổ chức, cá nhân thụ hưởng kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

 

 2. Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan:Rà soát, tham mưu ban hành đầy đủ quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Thường xuyên theo dõi, kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước:

 

- Thực hiện việc trang bị tài sản để triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; quản lý, sử dụng tài sản để thực hiện nhiệm vụ đúng mục đích; thực hiện lập, mở sổ theo dõi riêng tài sản, quản lý, lưu trữ hồ sơ về tài sản theo quy định; đăng nhập đầy đủ thông tin về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm kê và thực hiện chế độ báo cáo tài sản theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

 

- Khi nhiệm vụ kết thúc, thực hiện bảo quản tài sản và hồ sơ tài sản; kiểm kê, lập phương án xử lý tài sản đúng thời hạn và hình thức xử lý theo quy định để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền tổng hợp, thẩm định, quyết định xử lý; tổ chức xử lý sau khi phương án xử lý tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật, công khai, minh bạch và hiệu quả.

 

- Thực hiện nghiêm quy định về giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; các tổ chức, cá nhân chủ trì được giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN theo quy định của pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý nhiệm vụ kết quả sử dụng, thương mại hóa. Thực hiện thu hồi đối với các tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước đã giao cho tổ chức, cá nhân chủ trì mà trong thời hạn 03 năm (kể từ ngày được giao tài sản) không sử dụng để ứng dụng, thương mại hóa hoặc không gửi báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng, thương mại hóa hàng năm theo quy định. Việc chấp hành chế độ báo cáo và hiệu quả ứng dụng, thương mại hóa kết quả phải được xem xét, đánh giá kỹ khi xét giao nhiệm vụ KH&CN khác cho tổ chức, cá nhân chủ trì.

 

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với tài sản là kết quả của nhiệm vụ ngân sách cấp, đại diện phần quyền chủ sở hữu đối với phần tài sản thuộc về Nhà nước của nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ.

 

3. Thanh tra tỉnh, Sở KH&CN, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ KH&CN, các tổ chức, cá nhân được giao tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN, tổ chức, cá nhân thụ hưởng kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn trong việc quản lý, sử dụng đối với tài sản được hình thành thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), không để thất thoát, lãng phí tiền và tài sản của Nhà nước./.