Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (18-03-2020)

Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2020

Thực hiện Công văn số 623/UBND-KTTH ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 156-TB/TW ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trịvề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về kiểm tra, giám sát tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tumnăm 2020. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát với phạm vi, nội dung kiểm tra, giám sát gồm:

 1. Kiểm tra, giám sát công tác bổ nhiệm công chức tại Sở Khoa học và Công nghệ

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở

- Người chỉ đạo: Đ/c Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở

- Nội dung: Kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ năm 2020 thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở quản lý.

2. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, ngân sách tại Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở

- Người chỉ đạo: Đ/c Hoàng Dũng - Phó Giám đốc Sở

- Nội dung: Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm 2020.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Khoa học và Công nghệ

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020

- Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở

- Người chỉ đạo: Đ/c Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở

- Nội dung: Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Khoa học và Công nghệ từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm kiểm tra.

 

Để triển khai thực hiện kế hoạch, Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở chuẩn bị các văn bản, tài liệu và nội dung liên quan phục vụ công tác kiểm tra. Tham mưu Giám đốc Sở: Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Đề cương báo cáo phục vụ công tác kiểm tra; tham mưu Thông báo kết quả kiểm tra gửi đơn vị được kiểm tra biết, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm tra (nếu có). Đồng thời đề nghị các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm xây dựng Báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra và bố trí công chức, viên chức làm việc với Đoàn kiểm tra./.

Hồng Vân