Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (13-06-2022)

Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 18-02-2022 của Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum về Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Công văn số 698-CV/ĐUK, ngày 10/5/2022 của Đảng uỷ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 13/5/2022, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 20-KH/CB về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 (thay thế Kế hoạch số 17-KH/CB ngày 24-02-2022 của Chi bộ về Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022).

Theo đó, kế hoạch dự kiến tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gồm:

1. Tổ chức đợt sinh hot chính trdp 03-02

Quán triệt quan điểm kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần “tự soi, tự sửa” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp uỷ, tổ chức trong việc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII).

Tập trung quán triệt một số điểm mới trong Kết luận 21-KL/TW; Quy định 37-QD/TW, ngày 25-10-2021 của Trung ương và nội dung Ke hoạch số 43- KH/TU, ngày 18-01-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận 21- KL/TW ngày 25-10-2021 của Trung ương.

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận, xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm của tập thể đã được chỉ ra trong cuộc họp kiểm điểm cuối năm 2021. Đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh uỷ tại Ke hoạch số 43-KH/TU, ngày 18-01-2022.

Thảo luận, góp ý bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 của các cá nhân; bàn biện pháp khắc phục khuyết điểm được chỉ ra tại cuộc họp kiểm điểm cuối năm 2021.

2.Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị dịp 19-5

Góp ý vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của tập thể, cá nhân (tại đợt sinh hoạt dịp 03/02)] biểu dương những cách làm hay, hiệu quả; chấn chỉnh, phê bình những tập thể, cá nhân trì trệ, nói không đi đôi với làm...trong các cuộc họp Chi bộ thường kỳ.

Nghiên cứu các bài viết trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc; Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Tổ chức đợt sinh hoạt Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9

Nghiên cứu các bài viết trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

-  Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc, trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam”

-  Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn

-  Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, bản chất cách mạng, tính tiền phong, gương mẫu, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

4. Tổ chưc đợt sinh hoạt Kỷ niệm 105 năm Ngày Cách mạng tháng 10 Nga thành công (07/11/1917- 07/11/2022) và kiểm điểm cuối năm 2022

Nghiên cứu các bài viết trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

-  Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

-  Lý luận phải vươn lên dẫn đường và đồng hành cùng thực tiễn

-  Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh cùng tổ chức Công đoàn vững mạnh

-  Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc liên hệ đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

5. Ngoài nội dung sinh hoạt tại các đợt cao điểm nêu trên, tại sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng chi bộ sẽ tổ chức nghiên cứu các bài viết trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong từng nội dung, chi bộ cũng xác định thời gian thực hiện và phân công tổ chức/cá nhân tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành tốt các nội dung Kế hoạch đã đề ra.

Hồng Vân