Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (20-07-2022)

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2013-2022

Thời gian qua, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và của tỉnh, thông qua Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng quý, các cuộc họp của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), sinh hoạt chi bộ định kỳ, trên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN, Chi bộ đã phổ biến, tuyên truyền đến từng CBCCVCNLĐ các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực (PCTN&TC).

 

Để triển khai thực hiện các giải pháp PCTN&TC theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, từ năm 2016 đến nay, Chi uỷ Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Sở KH&CN ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện công tác PCTN&TC tại cơ quan.

 

Kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo

 

Chi ủy, Thủ trưởng cơ quan, các đoàn thể luôn xác định công tác PCTN&TC trong hoạt động cơ quan, đơn vị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài. Trên cơ sở đó, Chi ủy chi bộ đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Ban chấp hành các đoàn thể chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh liên quan đến công tác PCTN&TC. Các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã nêu cao vai trò người đứng đầu, thường xuyên nhắc nhở CBCCVCNLĐ phát huy quyền làm chủ, giám sát công tác PCTN&TC ở cơ quan đơn vị.

 

Việc quản lý, sử dụng kinh phí, mua sắm tài sản công phục vụ cho hoạt động của cơ quan, đơn vị đã gắn với công tác PCTN&TC. Chi ủy chi bộ, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng, bộ phận chuyên môn và CBCCVCNLĐ quản lý chặt chẽ từ khâu lập dự toán, phân bổ dự toán, tổ chức triển khai nhiệm vụ và quyết toán ngân sách, chấp hành và thực hiện nghiêm túc theo quy định. Việc quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đi vào nền nếp; việc mua sắm, sữa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. Cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở đã chủ động cắt giảm những hoạt động và khoản chi không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản; chủ động phân bổ sử dụng nguồn tài chính, cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và hàng năm đều có khoản tăng thêm thu nhập cho CBCCVCNLĐ.

 

Việc công khai minh bạch trong lĩnh vực tài chính, ngân sách: thực hiện đúng các quy định về phân cấp quản lý, tài chính, tài sản tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc. Ngay từ đầu hàng năm Sở đã phân khai, giao dự toán ngân sách cho các đơn vị, qua đó tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tạo thuận lợi cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức quyết toán kinh phí hàng năm và niêm yết công khai tài chính tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc để CBCCVCNLĐ biết, giám sát, kiểm tra; thực hiện đúng việc mua sắm trang thiết bị theo quy định hiện hành. Chủ động rà soát các quy định, định mức liên quan đến xây dựng dự toán các nhiệm vụ KH&CN để làm cơ sở thẩm định kinh phí, đảm bảo thực hiện theo chế độ quy định, góp phần nâng cao công tác PCTN,TC.

 

Việc công khai thủ tục hành chính: thực hiện tốt việc công khai thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định, đã niêm yết công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc; đồng thời đăng tải trên Website của Sở theo đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa tại cơ quan Sở, qua đó giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, đảm bảo phục vụ tốt các nhu cầu của các tổ chức và công dân đến giải quyết công việc. 

 

Việc công khai về tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, kết quả đánh giá CBCCVCLĐ hàng năm, nâng bậc lương, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý do Lãnh đạo Sở, UBND tỉnh quản lý, nội quy, quy chế của cơ quan luôn đảm bảo các quy định.

 

Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên được Chi bộ quán triệt và giám sát trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quan hệ xã hội bao gồm những việc phải làm và những việc không được làm, thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương quy định những điều đảng viên không được làm.

 

Chi ủy chi bộ cùng lãnh đạo cơ quan quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra; thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm đẩy mạnh PCTN&TC, thường xuyên xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành, quản lý PCTN&TC. Đối với các nhiệm vụ KH&CN, định kỳ tổ chức kiểm tra nội dung, tiến độ và quyết toán kinh phí nhằm chống lãng phí, thất thoát trong triển khai thực hiện các đề tài, dự án.

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN&TC đã góp phần nâng cao nhận thức của CBCCVLNLĐ và góp phần làm cho CBCCVLNLĐ ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh PCTN&TC. Việc tuyên truyền đầy đủ, thường xuyên, kịp thời đến đội ngũ CBCCVLNLĐ trong toàn ngành nắm vững và thực hiện tốt, đúng những quy định pháp luật về PCTN&TC, góp phần ngăn chặn tham nhũng xảy ra ở đơn vị, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác, tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 

Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp PCTN&TC trong thời gian tới

 

Trong thời gian tới Chi uỷ Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ:

 

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phổ biến, tuyên truyền cho CBCCVCNLĐ các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác PCTN&TC.

 

Kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN&TC, kết quả công tác PCTN&TC liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tiếp tục giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho CBCCVCNLĐ, không ngừng rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm, chính; giữ gìn phẩm chất vững vàng, trong sạch.

 

Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chi bộ và tại cơ quan Sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN&TC. Tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, giải quyết các thủ tục hành chính, không để cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực làm nhiệm vụ PCTN&TC. Thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 

Đảm bảo công khai, minh bạch công tác cán bộ, cải cách hành chính, tài chính, ngân sách, có trách nhiệm trong giải trình khi có yêu cầu về các trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc.

 

Củng cố, tăng cường năng lực của cán bộ tham gia làm công tác PCTN&TC, đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác quản lý nhà nước về PCTN&TC, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập và công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Mai Hoà