Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (20-07-2022)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÁNG 7 NĂM 2022

Trong tháng 7 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành các kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

 

* Công tác tham mưu, xây dựng văn bản

 

 

- Tham mưu tỉnh UBND tỉnh 02 Kế hoạch: Kế  hoạch  đánh  giá  trình  độ  và  năng  lực công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum năm 2023.

 

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết: Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

* Công tác tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ

 

Triển khai thực hiện dự án: Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum theo tiến độ đã được phê duyệt. Đến nay, đối với gói xây lắp khối lượng công việc đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng; Riêng đối với gói thầu mua sắm thiết bị đến nay việc lựa chọn nhà thầu vẫn chưa tiến hành được do danh mục thiết bị dùng đang chờ Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 

* Công tác quản lý khoa học

 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 29 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 02 thuộc chương trình nông thôn miền núi .

 

- Tiến hành kiểm tra tiến độ 02 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh.  

 

- Tham mưu tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Khảo sát thành phần hóa học, xây dựng qui trình định lượng saponin trên thân, lá Sâm Ngọc Linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng”. Kết quả đề tài đã thu thập mẫu Sâm Ngọc Linh (thân, lá) các độ tuổi (4, 6, 8, 10) tại vườn Sâm Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô và Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum; cung cấp số liệu các chỉ tiêu về dược liệu của nguyên liệu (độ ẩm, hàm lượng kim loại nặng); xây dựng được phương pháp điều chế các loại cao của phần trên mặt đất (thân, lá) sâm Ngọc Linh; Nghiên cứu, Quy trình định lượng saponin tổng, 2 saponin chính N-Fc, VG-R1 và các saponin thiết yếu khác trên cao thân, lá các độ tuổi khác nhau của Sâm Ngọc Linh; Bảng dữ liệu hoạt tính sinh học in vitro của các cao chiết và các hoạt chất saponin phân lập được: Độc tính tế bào lành; Gây độc tế bào thư gan HepG2; Ức chế enzyme α-glucosidase; Dữ liệu phân tích các sản phẩm từ thân, lá Sâm Ngọc Linh.

 

- Tổ chức họp Hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cấp tỉnh đối với 02 nhiệm vụ: “Ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng bản đồ chuỗi liên kết hàng hoá và truy xuất nguồn gốc một số hàng hoá OCOP nông lâm đặc sản truyền thống phục vụ phát triển kinh tế” và “Nâng tầm thương hiệu trong bối cảnh hội nhập của tỉnh Kon Tum; Ứng dụng bộ giải pháp công nghệ SMARTGAP (SMART GOOD AGRICULTURAL PRACTICE)” để xây dựng mô hình quản lý, truy xuất nguồn gốc, giám sát nông sản minh bạch, kết nối thị trường nông sản gắn với chuyển đổi số tại tỉnh Kon Tum.

 

*  Công tác quản lý công nghệ, quản lý doanh nghiệp KH&CN, quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

 

- Xây dựng và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ, đầu tư ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; công nghệ mới, công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp Quý II năm 2022.

 

- Tham gia ý kiến 13 dự án về công trình, dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trồng, chế biến dược liệu, trang trại chăn nuôi công nghệ cao, khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường,... trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất 02 nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện từ năm 2023 (Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum” cho các sản phẩm chế biến từ sâm củ gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị.;Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Măng Đen" cho các sản phẩm, dịch vụ du lịch vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum).

 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản chỉ đạo thực hiện các quy định của  pháp luật về đảm bảo an toàn và an ninh nguồn phóng  xạ và quản lý và di dời nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh

 

- Tham mưu Tờ trình UBND tỉnh công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả của sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2022; Ban hành Thông báo số 85/TB-SKHCN ngày 07/7/2022 về tiếp nhận hồ sơ xét sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2021, qua đó đã tiếp nhận 01 hồ sơ xét, đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh (UBND huyện Ngọc Hồi).

 

5. Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC); áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh

 

- Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại 03 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Đăk Glei (01 kinh doanh vàng, vàng trang sức mỹ nghệ; 02 điểm thu mua nông sản), tại thời điểm kiểm tra, 01 doanh nghiệp kinh doanh vàng đã chấp hành tốt các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 02 điểm thu mua nông sản (sử dụng cân ô tô 80 tấn) chưa cung cấp được cho Đoàn kiểm tra về hồ sơ phê duyệt mẫu phương tiện đo theo quy định). Đoàn kiểm tra đã đề nghị 02 cơ sở này gửi hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện các bước tiếp theo.

 

- Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 04 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh (từ ngày 19 đến 22/7/2022).

 

- Tổ chức 01 khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho 120 học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum nhằm hình thành đội ngũ đánh giá viên chất lượng nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh để giúp các cơ quan đơn vị duy trì, cải tiến HTQLCL và áp dụng có hiệu quả HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức 01 khóa đào tạo về các tiêu chuẩn bền vững cho ngành nông, lâm, thuỷ sản (như: tiêu chuẩn 14001, 22000, Higg fem, ASC Feed standard,...), dự kiến tổ chức ngày 25 -27/7/2022.

 

- Xuất bản Bản tin TBT số 39 gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp trong tỉnh để thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

 

* Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo

 

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Tiến hành kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa tại 07/08 cơ sở (01 cơ sở ngừng hoạt động) qua đó phát hiện xử phạt hành chính 01 doanh nghiệp.

 

- Công tác pháp chế: Ban hành 01 Kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm công tác pháp chế của cơ quan.

 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng 07/2022, Sở không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức liên quan tới lĩnh vực ngành quản lý.

 

7. Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

 

- Hoạt động nghiên cứu triển khai: Triển khai thực hiện 03 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnhvà nhiệm vụ "Ứng dụng khoa học và kỹ thuật phục vụ công tác lưu giữ, phát triển một số giống cây trồng, dược liệu đặc thù, có giá trị trên địa bàn tỉnh". Trong tháng đã tổ chức kiểm tra, nghiệm thu khối lượng hoàn thành đợt 1 được 600m2 cà chua, đồng thời tiếp tục thực hiện nhân giống, cấy chuyển lưu giữ các loại giống cây trồng trong phòng thí nghiệm, gồm: sâm Ngọc Linh, lan dendro, ba kích, phúc bồn tử, cây bảy lá một hoa...; Tiếp tục chăm sóc, bón phân, theo dõi sinh trưởng cây trồng tại mô hình "Lưu giữ một số cây bản địa, đặc hữu" và mô hình trồng cây ăn quả tại Trụ sở (cơ sở 2), thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; Sản xuất và tiêu thụ 200 kg chế phẩm sinh học, 10 kg cây giống lan kim tuyến; ký kết hợp đồng với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đắk Glei về phối hợp xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón; thu hoạch 500 hũ đông trùng hạ thảo và tiếp tục sản xuất 500 hũ đông trùng hạ thảo theo kế hoạch; Chăm sóc, theo dõi sinh trưởng mô hình 3000 cây lan rừng, tiếp tục sản xuất, nhân giống các loại giống cây trồng, dược liệu tại phòng nuôi cấy mô (như lan kim tuyến, các loại lan rừng, dâu tây, ba kích tím, chuối già Nam mỹ…) tại Trụ sở thôn 6 xã Đoàn Kết.

 

- Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN: Cập nhật, đăng 40 tin, bài lên Trang thông tin điện tử Sở KH&CN; Xuất bản và phát hành Bản tin KH&CN số 2/2022; thông báo viết bài cho Ấn phẩm thông tin KH&CN số 3/2022

 

- Hoạt động dịch vụ KH&CN: Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn 782 phương tiện, chuẩn đo lường các loại; thử nghiệm 31 mẫu sản phẩm, hàng hóa; đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 08 công trình; hoàn thành và bàn giao 12 báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 cho 12 doanh nghiệp; phối hợp với Cục thuế tỉnh triển khai dán tem đồng hồ tổng cột đo nhiên liệu tại 01 lượt cửa hàng kinh doanh xăng dầu; hoàn thành các hồ sơ, thủ tục trình Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT về việc cấp Giấy chứng nhận tổ chức đánh giá chứng nhận VietGap trong trồng trọt.

Nguyễn Hồng Phong