Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (11-08-2022)

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch về triển khai Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ

Ngày 10/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2595/KH-UBND về Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, kế hoạch hướng đến mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 là:

 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 trên 10%/năm. Đến năm 2025, tỷ trọng nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 19-20%, nhóm ngành công nghiệp và xây dựng đạt 32-33%, nhóm ngành dịch vụ đạt 42-43%. GRDP bình quân đầu người 70 triệu đồng trở lên (tương đương trên 3.000 USD). Năng suất lao động năm 2025 đạt khoảng 60,6 triệu đồng/lao động. Năng suất tổng các nhân tố bình quân của địa phương (TFP) bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 40%.

 

Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn đạt khoảng 5.000 tỷ đồng vào năm 2025; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 118.000 tỷ đồng; Tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 350 triệu USD.

 

Kinh tế số chiếm 20% GRDP của tỉnh; Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt ít nhất 10%; Thành lập mới 1.500 doanh nghiệp; Thành lập mới 90 Hợp tác xã.

 

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

 

1. Tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

2. Phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực, gồm: Phát triển thị trường tài chính; Phát triển thị trường quyền sử dụng đất;  Phát triển thị trường lao động; Phát triển thị trường khoa học công nghệ.

 

3. Phát triển lực lượng doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, gồm: Cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp nhà nước; Phát triển lực lượng doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi số, liên doanh, liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh; Phát huy vai trò của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

 

4. Phát triển kinh tế đô thị, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn và phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn

 

5. Cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế như: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Cơ cấu lại ngành công nghiệp; Cơ cấu lại các ngành dịch vụ

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả. Lồng ghép các nội dung của Kế hoạch này vào Kế hoạch kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của đơn vị, địa phương./.

 

File đính kèm TẠI ĐÂY