Bộ KH&CN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Ngày 15/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN về  “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”

 

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (QCVN 01:2022/BKHCN).

 

Lộ trình áp dụng: Kể từ ngày 15/6/2023, sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học sản xuất, pha chế, nhập khẩu và phân phối phải đáp ứng các quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN trước khi lưu thông trên thị trường; Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, pha chế, nhập khẩu và phân phối xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học áp dụng quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN kể từ ngày 01/02/2023.

 

Điều khoản chuyển tiếp: (1)  Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được lựa chọn áp dụng theo Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN và QCVN 1:2015/BKHCN hoặc theo QCVN 01:2022/BKHCN đối với các sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen mức 2, mức 3, mức 4 sản xuất, pha chế, nhập khẩu, phân phối từ ngày 01/02/2023 đến ngày 15/6/2023; (2) Các sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen mức 2, mức 3, mức 4 sản xuất, pha chế, nhập khẩu, phân phối đã được chứng nhận hợp quy theo QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN và lưu thông trên thị trường đến ngày 15/6/2024.

 

Các văn bản quy phạm pháp luật sau đây hết hiệu lực thi hành theo quy định: Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành và thực hiện QCVN 1:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học; Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành Sửa đối 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN Quy chuẩn quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

 

Giao tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện Thông tư./.