Bộ KH&CN công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung và TTHC chuẩn bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KHCN

 

Ngày 22/7/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

 

Theo đó, nội dung công bố, gồm:

 

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: Cấp trung ương có 02 thủ tục

 

2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 14 thủ tục, trong đó:

 

- Cấp trung ương: có 13 thủ tục

 

- Cấp tỉnh: có 01 thủ tục

 

3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: có 13 thủ tục, trong đó:

 

a. Bãi bỏ các thủ tục hành chính cấp Trung ương: có 10 thủ tục tại các Quyết định sau:

 

- Có 04 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 4098/QĐ-BKHCNngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN:

 

+ Thủ tục đề nghị được tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm sau khi hoàn thành việc khắc phục hậu quả trong thời hạn bị đình chỉ hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

 

+ Thủ tục phê duyệt chuẩn quốc gia;

 

+ Thủ tục chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia.

 

+ Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng hàng đóng gói sẵn nhập khẩu.

 

03 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 3727/QĐ-BKHCNngày 06/12/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN:

 

+ Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trường hợp giấy chứng nhận đăng ký bị mất hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục được sử dụng;

 

+ Thủ tục điều chỉnh nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được cấp;

 

+ Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 105/2016/NĐ-CP khi tổ chức cung cấp dịch vụ đã hoàn thành các biện pháp khắc phục.

 

- Có 01 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2388/QĐ-BKHCNngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN: Thủ tục kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu là xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học và các loại hàng hóa khác thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.

 

- Có 02 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số số 1662/QĐ-BKHCNngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch và Thủ tục xác nhận sử dụng mã nước ngoài hoặc ủy quyền sử dụng mã số, mã vạch.

 

b. Bãi bỏ các thủ tục hành chính cấp tỉnh: có 03 thủ tục tại các Quyết định sau:

 

-01 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN: Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng hàng đóng gói sẵn nhập khẩu.

 

- 01 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 688/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN: Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ KH&CN ban hành.

 

- 01 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2388/QĐ-BKHCN ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN: Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN./.

 

File đính kèm TẠI ĐÂY

hbnguyet