Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI

Ngày 22/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình số 2359/CTr-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Theo đó, nhằm quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành, tạo sự thống nhất để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 11-NQ/TU).

 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

- Cụ thể hóa các nội dung được lãnh đạo, chỉ đạo tại Nghị quyết số 11-NQ/TU để phân công cho các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.

 

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 11-NQ/TU, lồng ghép với các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

- Quá trình triển khai thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân.

 

- Cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất trên tất cả các nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được, đổi mới sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh ở từng giai đoạn; bảo đảm thực chất, quyết liệt, hiệu quả và bền vững.

 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, hấp dẫn, thông thoáng, thuận lợi, nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư có chọn lọc, khai thông các điểm nghẽn, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; lấy “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, nâng cao hiệu quả đầu tư theo phương thức đối tác công - tư và xã hội hóa; nhất là huy động có hiệu quả nguồn lực rất lớn trong Nhân dân để phục vụ cho các chiến lược và chính sách phát triển của địa phương.

 

Một số nhiệm vụ, giải pháp Chương trình đề ra là:

 

(1) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao tính năng động, tiên phong, quyết tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành và nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ

 

(2) Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước.

 

(3) Xây dựng các mục tiêu cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

 

(4) Chú trọng công tác quy hoạch, huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực để tạo bước đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng

 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, ngành, lĩnh vực và địa bàn được giao quản lý xây dựng chương trình/kế hoạch cụ thể và bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được giao tại Chương trình này đảm bảo chất lượng, yêu cầu.

 

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 10 tháng 6), hằng năm (trước ngày 10 tháng 12) hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình này (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định./.

 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC SỞ, NGÀNH, UBND CẤP HUYỆN TRONG THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỤ THỂ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TU NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
(Kèm theo Chương trình hành động số 2359 /CTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022
 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

STT

Mục tiêu

Cơ quan chủ trì tham mưu

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Chỉ số PCI của tỉnh đến năm 2025 thuộc nhóm khá của cả nước và đến năm 2030 thuộc nhóm tốt của cả nước

Ban chỉ đạo cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Đến năm 2025; Đến năm 2030

Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI trong Quý III/2022

2

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đến năm 2025 đạt 90% và đến năm 2030 đạt trên 95%

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh);UBND cấp huyện

Các Sở, ban, ngành

Đến năm 2025; Đến năm 2030

 

3

Đến năm 2025, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh thuộc nhóm 30/63 tỉnh, thành phố; Đến năm 2030, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công, Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh thuộc nhóm 20/63 tỉnh, thành phố

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Đến năm 2025; Đến năm 2030

 

4

Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có hơn 4.900 doanh nghiệp đăng ký hoạt động và đến năm 2030 có 6.500 doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

 

Đến năm 2025; Đến năm 2030

 

5

Giai đoạn 2021-2025 tỷ trọng đóng góp của vốn đầu tư khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP của tỉnh đạt 48,2%; Giai đoạn 2026-2030, tỷ trọng đóng góp của vốn đầu tư khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP của tỉnh đạt 62%

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Cục Thống kê tỉnh

Đến năm 2025; Đến năm 2030

 

6

Đến năm 2025 thu hút ít nhất 10 dự án khu đô thị, nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch; Đến năm 2030 thu hút thêm ít nhất 10 dự án khu đô thị, nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch

Sở Xây dựng; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Đến năm 2025; Đến năm 2030

 

7

Đến năm 2025 thu hút ít nhất 06 dự án chế biến nông, lâm sản; Đến năm 2030, thu hút thêm ít nhất 06 dự án chế biến nông, lâm sản

Sở Công thương; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Đến năm 2025; Đến năm 2030

 

8

Đến năm 2025 thu hút ít nhất 04 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; Đến năm 2030, thu hút thêm ít nhất 05 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Đến năm 2025; Đến năm 2030

 

 

File đính kèm TẠI ĐÂY