Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 13/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Theo đó, có 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các thủ tục hành chính số: 30, 32, 33, 34, 35 Mục VIII Phần A Danh mục  kèm theo Quyết định số số 345/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

05 thủ tục sửa đổi bổ sung gồm:

 

 

S T T

 

 

Mã số

TTHC

 

 

Tên thủ tục hành chính

 

 

Thời hạn giải quyết

 

 

Địa điểm thực hiện

 

Phí, lệ phí (nếu có)

 

 

Căn cứ pháp lý

Cách thức thực hiện

 

Trực tiếp

 

Trực tuyến

Bưu chính công ích

I

Lĩnh vực Nhà ở.

 

 

1

 

 

1.007766.00

0.00.00.H34

 

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính

công tỉnh

 

 

không

-  Luật Nhà ở năm 2014;

-  Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

-  Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng;

-  Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

-  Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày  21/12/2022 của Chính phủ

 

 

 

 

 

 

x

 

Mức độ 4

 

 

x

 

 

2

 

1.007767.00

0.00.00.H34

 

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

45 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính

công tỉnh

 

 

không

 

 

x

 

Mức độ 4

 

 

x

 

 

3

 

 

1.010005.00

0.00.00.H34

Giải quyết bán phần  diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị

định số 99/2015/NĐ-CP

45 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính

công tỉnh

 

 

không

 

 

x

 

Mức độ 4

 

 

x

4

1.010006.00

0.00.00.H34

Giải  quyết  chuyển  quyền sử

dụng  đất  liền  kề  nhà  ở   cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định  tại   khoản   2   Điều 71

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

45 ngày kể từ

ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Trung

tâm Phục vụ hành

chính

công tỉnh

không

x

Mức

độ 4

X

 

 

 

5

 

 

1.010007.00

0.00.00.H34

Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ  thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định

số 99/2015/NĐ-CP.

 

45 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

 

 

không

 

 

 

x

 

 

Mức độ 4

 

 

 

X