Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2023

Ngày 24/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1488/QĐ-TTg phê duyệt "Kế hoạch phát triển đo lường quốc gia đến năm 2023, Chi tiết cụ thể:

File đính kèm: TẠI ĐÂY