Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15

Quốc hội vừa thông qua Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 tại kỳ họp thứ 3, ngày 15 tháng 6 năm 2022. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 gồm 8 Chương, 96 Điều. Luật đã tập trung sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua; hoàn thiện hệ thống hình thức khen thưởng; hoàn thiện chế định về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng.

 

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có những điểm mới so với Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11, Luật số 32/2009/QH12 và Luật số 39/2013/QH13 như về nguyên tắc trong thi đua, bổ sung cụ thể thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” (Điều 24), “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” (Điều 28) cho từng nhóm đối tượng; bổ sung quy định cụ thể thẩm quyền tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” hoặc ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không có tư cách pháp nhân thuộc Bộ, ban, ngành công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” ; Bổ sung trách nhiệm người đứng đầu phát hiện cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng và bổ sung thêm một số tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu khác.

 

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11, Luật số 32/2009/QH12 và Luật số 39/2013/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có hiệu lực thi hành. Về điều khoản chuyển tiếp: Nhà nước tiếp tục công nhận và bảo hộ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được tặng hoặc truy tặng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành; các chế độ, quyền lợi kèm theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

Với những đổi mới như trên, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 sẽ góp phần to lớn trong việc phát huy cao độ truyền thống yêu nước; khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng bộ, ban, ngành, địa phương và của đất nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

 

Nguyễn Hồng Phong