Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII về" Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"

File đính kèm TẠI ĐÂY