Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

File đính kèm TẠI ĐÂY