Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022

Ngày 9/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 87/2022/NQ-HĐND về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hành trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

 

Theo đó, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều cụ thể như sau

 

1. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 3 như sau:

 

a.     Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 3 như sau:

 

“b) Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao dộng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH); Điều 5 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT)”.

 

b.     Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 3 như sau:

 

“c) Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và khoản 3 Điều 12 Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn i: từ năm 2021 đến năm 2025 (Thông tư 10/2022/TT-BYT)

c. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3 như sau:

“a) Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025: Thực hiện theo Điều 12 Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022”.

 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khỏa 1 Điều 4 như sau:

 

“ a) Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH; Điều 5 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT”.

 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:

 

“a) Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH; Điều 5 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT”.

 

Nghị quyết đã được Hội đông nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.