Quy định mức thu, nộp lệ phí Sở hữu công nghiệp

Ngày 26/5/2020, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 45/2020/TT-BTC, quy định định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

Theo đó, tại Điều 2 của Thông tư Thông tư số 45/2020/TT-BTC quy định

Người nộp lệ phí sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 263/2016/TT-BTC, ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là Thông tư só 263/2016/TT-BTC) thực hiện như sau:

1. Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 nộp lệ phí sở hữu công nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại mục A Biểu thức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư só 263/2016/TT-BTC.

Trong thời gian áp dụng mức thu lệ phí theo quy định tại khoản 1 Điều này, không áp dụng mức thu lệ phí sở hữu công nghiệp theo quy định mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư só 263/2016/TT-BTC

2. Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, thực hiện nộp lệ phí sở hữu công nghiệp theo mức thu quy định tại mục A Biểu thức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư só 263/2016/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020./.

hbnguyet

Thông tư số 45/2020/TT-BTC