Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Ngày 20/2/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.


Thông tư này quy định về quyết toán đối với các dự án đầu tư, nhiệm vụ (dự án hoặc chi phí) chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch (sau đây gọi chung là dự án) sử dụng nguồn vốn nhà nước sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn (theo văn bản của người có thẩm quyền quyết định). Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quyết toán sử dụng ngân sách nhà nước hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn.

Theo đó, Thông tư đã quy định cụ thể các nội dung như: Việc quyết toán dự án thành phần, tiểu dự án, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án đầu tư đặc thù; hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán; thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán; kiểm toán quyết toán dự án là nhà thầu kiểm toán độc lập hoặc được cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra thực hiện; Quy định về  trình tự thẩm tra quyết toán, hồ sơ pháp lý, tài sản hình thành,…và chi phí kiểm toán độc lập, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; các mẫu biểu báo cáo và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện quyết toán dự án hoàn thành.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định thời gian tối đa về lập hồ sơ quyết toán (đối với chủ đầu tư), thời gian thẩm tra quyết toán (đối với cơ quan chủ trì thẩm tra) và thời gian phê duyệt quyết toán (đối với người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán), cụ thể:

- Thời gian lập hồ sơ quyết toán :

+ Dự án quan trọng quốc gia: 09 tháng

+ Dự án nhóm A: 09 tháng

+ Dự án nhóm B: 06 tháng

+ Dự án nhóm C: 04 tháng.

-  Thời gian thẩm tra quyết toán :

+ Dự án quan trọng quốc gia: 08 tháng

+ Dự án nhóm A: 08 tháng

+ Dự án nhóm B: 04 tháng

+ Dự án nhóm C: 03 tháng

-  Thời gian phê duyệt quyết toán

+ Dự án quan trọng quốc gia: 01 tháng

+ Dự án nhóm A: 01 tháng

+ Dự án nhóm B: 20 ngày

+ Dự án nhóm C: 15 ngày

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/4/2020 và thay thế cho Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước./.

Dung Ngô