Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quí III.2020