Thông tư 03/2023/TT-BKHCN Hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới sáng tạo quốc gia

Ngày 15/5/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đi mới công nghệ quốc gia.

 

Nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY