TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 2175/KH-UBND NGÀY 28-6-2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc([1]); Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể:

Tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường công tác phối hợp, chú trọng lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để sử dụng tiết kiệm, phát huy tối đa các nguồn lực trong tổ chức thực hiện.

Tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR) và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; gắn với các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh năm 2022; kịp thời phổ biến các văn bản, chính sách mới thông qua trong năm 2021 và 2022 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị bằng các hình thức phù hợp, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện, như:

          -Tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức các hội nghị, tập huấn, phổ biến các nội dung Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị theo nhiệm vụ được giao và lĩnh vực, địa bàn quản lý.

          - Biên soạn, phát hành các tài liệu PBGDPL về quyền dân sự, chính trị (chuyên đề, hỏi đáp, tờ gấp, tiểu phẩm, tin, bài giảng điện tử…) hoặc tham khảo, lựa chọn các tài liệu do các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương phát hành; những nội dung liên quan trực tiếp, thiết thực, phù hợp với yêu cầu và điều kiện đặc thù cơ quan, đơn vị địa phương để biên tập lại, phát hành phục vụ nhu cầu tự nghiên cứu, tìm hiểu nâng cao kiến thức và thực thi pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

- Lồng ghép giới thiệu, phổ biến nội dung Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11 năm 2022) tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Truyền thông chính sách, tăng cường phổ biến các quy định pháp luật về quyền dân sự, chính trị thông qua chương trình, chuyên mục, chuyên trang, tài liệu, tin bài… đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử ngành, địa phương; các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh ở cơ sở, mạng internet, mạng xã hội... và các hình thức khác phù hợp.

Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý. Báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo phổ biến, giáo dục pháp luật); trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu) biết, chỉ đạo../.

 

 [1] trọng tâm là phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR) và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân và trên cơ sở Quyết định số 458/QĐ-BTP ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở năm 2022