Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030

 

Ngày 8/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 2558/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Nghị quyết số 44/NQ-HĐND).

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết

 

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp như: Tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, đăng tải trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề...

 

Tỉnh Đoàn chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 44/NQ-HĐND cho các đối tượng thanh niên và tổ chức thanh niên; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết cho thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết cho các đối tượng thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý.

 

 Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về nội dung của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

 

2. Điều chỉnh một số nội dung tại Chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 như sau:

 

- Về chỉ tiêu: Điều chỉnh chỉ tiêu 2, Mục tiêu II “... 70% thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở” thành “...., trên 90% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở”.

 

- Về từ ngữ: Điều chỉnh câu từ tại một số chỉ tiêu, cụ thể như sau:

 

+ Chỉ tiêu 2, mục tiêu 1: “Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, 75% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh”.

 

+ Chỉ tiêu 2, mục tiêu 2: “Đến năm 2030, 90% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương; trên 90% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở”.

 

+ Chỉ tiêu 4, mục tiêu 2: “Hằng năm, có ít nhất 20% thanh niên làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số và tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật; phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 100%”.

 

+ Chỉ tiêu 5, mục tiêu 3: “Đến năm 2030, có ít nhất 70% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy, thanh niên là nạn nhân của tội phạm buôn bán người, thanh niên vi phạm pháp luật được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng. Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho trên 50% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi,  vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 20% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, sau cải tạo, thanh niên là người Việt Nam không có quốc tịch”.

 

+ Chỉ tiêu 1, mục tiêu 5: “Hằng năm, trên 80% thanh niên ở vùng đô thị; 60% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú”.

 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 44/NQ-HĐND theo quy định./.

Nguyễn Thương