Trang chủ >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Quy định mức thu, nộp lệ phí Sở hữu công nghiệp

Quy định mức thu, nộp lệ phí Sở hữu công nghiệp
Ngày 26/5/2020, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 45/2020/TT-BTC, quy định định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày 18 tháng 12 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 21/2019/TT-BKHCN Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
Vừa qua, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư Số: 31/2020/TT-BTC, ngày 04/5/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 29/2020/TT-BTC, ngày 17/4/2020 về việc Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chính dịch Covid-19

Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chính dịch Covid-19
Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chính dịch Covid-19

Tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ nhu yếu phẩm cũng như các vật tư y tế liên quan đến phòng chống Covid – 19

Tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ nhu yếu phẩm cũng như các vật tư y tế liên quan đến phòng chống Covid – 19
Ngày 27/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 971/UBND-HTKT yêu cầu các Sở, ban ngành và các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ nhu yếu phẩm cũng như các vật tư y tế liên quan đến phòng chống COVID-19, cụ thể như sau:

  • Trang
  • 1
  • 2