KẾ HOẠCH Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp ... trên địa bàn tỉnh Kon Tum