Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

File đính kèm: TẠI ĐÂY