UBND tỉnh triển khai các Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 27/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 2417/UBND-KTTH về việc triển khai các Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022.

 

Theo đó, thực hiện các Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 6/7/2022 của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

 

1. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng đơn vị liên quan: Chủ trì, tăng cường trách nhiệm về việc tham mưu để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội – môi trường – quốc phòng, an ninh năm 2022 của tỉnh theo phân công tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

2. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyệ, thành phố:

 

Đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết niên độ năm 2022 giải ngân đạt 100% kế hoahcj gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách; đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án khai thác quỹ đất, tổ chức đấu giá theo quy định nhằm tạo nguồn thu ngân sách nhà nước, phấn đâu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022 được giao ở mức cao nhất.

 

Khẩn trương phổ biến. quán triệt nội dung các chính sách được ban hành thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp để triển khai nhanh, đồng bộ, quyết liệt hơn nữa Chương trình này. Tuyết đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giắc trước dịch bệnh COVID-19.

 

Triển khai sản xuất vụ mùa năm 2022 đảm bảo thời vụ; phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu trồng mới một số cây chủ lực của tỉnh trong năm 2022 như: 500 ha Sâm Ngọc Linh; 2.000 ha cây dược liệu; 3.000 ha cây ăn quả và 1.000 ha cây mắc ca. Quản lý chặt chẽ nguồn gốc giống Sâm Ngọc Linh, không để xảy ra tình trạng mua bán giống không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản; quyết liệt xử lý dứt điểm các ổ dịch. Thực hiện nghiêm túc và quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng gắn với triển khai hiệu quả kế hoạch trồng rừng năm 2022. Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án trồng 01 tỷ cây xanh theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2022 đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó phát động tập trung trồng cây phân tán tại các tuyến đường liên xã, liên thôn, đường nội thôn (làng).

 

Khẩn trương triển khai quy hoạch vùng trồng các loại cây ăn quả cho phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng, tiểu vùng; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia trồng các loại cây ăn quả; ưu tiên có chính sách hỗ trợ các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trồng các loại cây ăn quả từ nguồn vốn của các chương trình, dự án và các nguồn vốn huy động khác, trong đó phấn đấu 6 tháng cuối năm 2022 đảm bảo các hộ dân có đất vườn trồng tối thiểu 10 cây ăn quả/hộ, các năm tiếp theo tiếp tục phát triển số lượng cây ăn quả phù hợp với diện tích đất hiện có của các người dân; có giải pháp liên doanh liên kết với các nhà máy để tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp khi đến kỳ thu hoạch để cải thiện sinh kế của người dân.

 

Triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện điểm các cấp về xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn, phấn đấu đến cuối năm 2022 có thêm 02 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia.

 

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư theo đúng chủ trương, định hướng của tỉnh. Tăng cường thanh tra công vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Chủ động kêu gọi, theo dõi, làm việc với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm lực đến khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh. Rà soát, cắt giảm các quy trình, thủ tục hành chính không cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

 

Chủ động, tích cực rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, sửa đổi các quy định của pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực phát triển trong các lĩnh vực: đầu tư, quy hoạch, nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản, giao dịch bảo đảm, đấu thầu, giá, hợp tác xã, khoáng sản, lâm nghiệp, phòng cháy chữa cháy..., bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời thu hút và khơi thông nguồn vốn đầu tư toàn xã hội. - Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó thiên tai đến cấp xã, phường, nhất là trọng điểm dân cư sinh sống, sản xuất tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Rà soát, củng cố các lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần để tổ chức tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương châm “04 tại chỗ”.

 

Quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ đầu, từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm, xử lý nghiêm cán bộ, công chức nếu phát hiện vi phạm.

 

Tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết có hiệu quả những bức xúc của Nhân dân phù hợp với quy định của pháp luật, nhất là các điểm nóng tranh chấp, khiếu kiện.

 

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo hoàn thành các nội dung mà các Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2022 đã đề ra./.

 

File đính kèm TẠI ĐÂY