Cơ sở dữ liệu Sở Khoa Học Công nghệ Kon Tum


Tên
Lĩnh vực
Loại CSDL
Năm
Trạng thái
Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 Khoa học xã hội Nghiên cứu phát triển 2018 Đã nghiệm thu
Một số giải pháp cơ bản nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Kon Tum Khoa học xã hội Nghiên cứu phát triển 2018 Đã nghiệm thu
Thực trạng và giải pháp nâng cáo hiệu quả công tác tư tưởng của đảng ở cơ sở xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum trong giai đoạn hiện nay Khoa học xã hội Nghiên cứu phát triển 2018 Đã nghiệm thu
Đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư thành phố Kon Tum – Thực trạng và giải pháp Khoa học xã hội Nghiên cứu phát triển 2018 Đã nghiệm thu
Xác định các giá trị của từng cấp dự báo cháy rừng cho thành phố Kon Tum Khoa học xã hội Nghiên cứu phát triển 2018 Đã nghiệm thu
ENVINDUS - Phần mềm hỗ trợ quản lý môi trường công nghệ thành phố Kon Tum Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nghiên cứu phát triển 2018 Đã nghiệm thu
Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chức năng đê xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Chương trình - quy trình 2018 đã nghiệm thu
Thực trạng và giải pháp phòng chống bệnh cận thị học đường tại thành phố Kon Tum Khoa học kỹ thuật và công nghệ Nghiên cứu phát triển 2017 Đã nghiệm thu
Xây dựng chương trình khung môn Tin học ở trường phổ thông thành phố Kon Tum Khoa học nhân văn Nghiên cứu phát triển 2017 Đã nghiệm thu
Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn dân cư thành phố Kon Tum Khoa học nhân văn Nghiên cứu phát triển 2016 Đã nghiệm thu

 
  • Trang
  • 1