Trang chủ >> Dự án đã hoàn thành

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2016 và định hướng đến năm 2020”

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2016 và định hướng đến năm 2020”
Ngày 05/6/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2016 và định hướng đến năm 2020”, Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2013.

  • Trang
  • 1