Trang chủ >> Giới thiệu

Quá trình hình thành

Quá trình hình thành
Sau khi chia tách và tái lập lại tỉnh Kon Tum tháng 10/1991, UBND tỉnh Gia lai - Kon Tum đã ra Quyết định điều chuyển 07 cán bộ thuộc Ban khoa học-kỹ thuật tỉnh Gia lai - Kon Tum về Ban khoa học-kỹ thuật tỉnh Kon Tum. Ngày 01/11/1991, UBND tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định số: 06/QĐ-UB thành lập Ban Khoa học kỹ thuật tỉnh Kon tum,. ngày 11 tháng 10 năm 1993, UBND tỉnh Kon Tum ra quyết định số: 99/QĐ-UB đổi tên Ban khoa học-kỹ thuật thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi tr­ường tỉnh Kon Tum. Ngày 02 tháng 04 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 45/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường và đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  • Trang
  • 1