Trang chủ >> Hoạt động Khoa học Công nghệ

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Sở KH&CN

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Sở KH&CN
Ngày 15/03/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-SKHCN về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2023

Sở KH&CN ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023

Sở KH&CN ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023
Ngày 10/03/2023 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 24/QĐ-SKHCN về việc Ban hành Chương trình hành động của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

  • Trang
  • 1
  • 2