Trang chủ >> Hoạt động Khoa học Công nghệ

Hoạt động Khoa học Công nghệ

Hoạt động Khoa học Công nghệ
Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-SKHCN ngày 11/5/2020 của Giám đốc Sở KH&CN về việcThành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và An toàn bức xạ hạt nhân. Ngày 26/5/2020 Trưởng Đoàn Thanh tra đã có báo cáo kết quả thanh tra số 02/BC-TTr; Ngày 27/5/2020 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kết luận số 01/KL-SKHCN về kết luận thanh tra Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và An toàn bức xạ hạt nhân, cụ thể như sau:

Hướng dẫn điện tử về sử dụng và khai thác thông tin sáng chế

Hướng dẫn điện tử về sử dụng và khai thác thông tin sáng chế
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã cung cấp miễn phí công cụ hướng dẫn điện tử (có tương tác) về cách sử dụng và khai thác thông tin sáng chế. Hướng dẫn điện tử này là tài liệu đào tạo bổ sung trong khuôn khổ chương trình Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo (TISC) do WIPO khởi xướng.

Họp hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Họp hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và công nghệ
Sáng ngày 30/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020
Ngày 26-27/12/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra các cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020
Thực hiện Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tu. Ngày 25/12/2019, Sở KH&CN tổ chức các cuộc Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020 (sau đây viết tắt là Hội đồng)

Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra KH&CN năm 2019

Kết quả công tác Thanh tra, kiểm tra KH&CN năm 2019
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra như sau:

  • Trang
  • 1
  • 2