Trang chủ >> Quản lý Khoa học và Công nghệ

Hướng dẫn nghiệp vụ: Phương thức, trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum

Hướng dẫn nghiệp vụ: Phương thức, trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum
Ngày 14/01/2019 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Hướng dẫn về Phương thức, trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum

Mẫu Phiếu đề xuất đề tài/dự án nghiên cứu phát triển KH-CN trong kế hoạch năm 20...

Mẫu Phiếu đề xuất đề tài/dự án nghiên cứu phát triển KH-CN trong kế hoạch năm 20...
Mẫu Phiếu đề xuất đề tài/dự án nghiên cứu phát triển KH-CN trong kế hoạch năm 20...

Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài, dự án KH&CN

Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài, dự án KH&CN
Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài, dự án KH&CN

  • Trang
  • 1