Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực đo lường đối với Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Vạn An

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực đo lường đối với Công ty TNHH vận tải thương mại dịch vụ Vạn An
Thực hiện nội dung thanh tra theo Quyết định thanh tra số 50/QĐ-SKHCN. Ngày 15/6/2020, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ Vạn An; Ngày 19/6/2020 Giám đốc Sở Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SKHCN về việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ Vạn An, kết quả như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai Thông báo số 203/TB-VPCP  ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2020 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19, ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 2149/UBND-KGVX về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10 tháng 6 năm 2020. Theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Ban hành hệ thống tài liệu nội bộ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Ban hành hệ thống tài liệu nội bộ  thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Ngày 05/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 48/QĐ-SKHCN về việc ban hành hệ thống tài liệu nội bộ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ  khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19  trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Chỉ thị số 07/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
Chiều 30/5, tại Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư
Ngày 25/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.