Trang chủ >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Bổ sung hình thức xét nâng ngạch công chức kể từ ngày 01/7/2020

Bổ sung hình thức xét nâng ngạch công chức kể từ ngày 01/7/2020
Theo quy định tại Điều 44 của Luật cán bộ, công chức 2008 việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển.

Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
Luật mới đã bổ sung thêm nhiều quyền, nghĩa vụ của viên chức. Đặc biệt các quy định về hợp đồng làm việc của đối tượng này cũng có nhiều điểm mới, cụ thể:

Chính phủ ban hành Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Chính phủ ban hành Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.
Ngày 1/6/2020, Chính Phủ vừa ban hành Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 16/4/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV về việc bãi bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quy định mức thu, nộp lệ phí Sở hữu công nghiệp

Quy định mức thu, nộp lệ phí Sở hữu công nghiệp
Ngày 26/5/2020, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 45/2020/TT-BTC, quy định định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày 18 tháng 12 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 21/2019/TT-BKHCN Quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
Vừa qua, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư Số: 31/2020/TT-BTC, ngày 04/5/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 29/2020/TT-BTC, ngày 17/4/2020 về việc Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

  • Trang
  • 1
  • 2