Trang chủ >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Chỉ thị về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Chỉ thị về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Ngày 25/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết về phương hướng phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết về phương hướng phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 152/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030"

Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030"
Ngày 17/11/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Quyết định số 905/QĐ-BNV về việcPhê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030”.

Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về phương hướng phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về phương hướng phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 152/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030

Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030
Ngày 10/11/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 876/QĐ-BNV về việc Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 (sau đây gọi tắt tiếng Việt là Chỉ số CCHC, tiếng Anh là PAR INDEX).

Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Ngày 7/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 67/2022/TT-BTC về việc Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập vàsử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (sau đây được viết tắt là Quỹ)

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
Ngày 18/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  • Trang
  • 1
  • 2