Trang chủ >> Thông Báo

Thông báo về kế hoạch triển khai Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023

Thông báo về kế hoạch triển khai Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023
Thông báo về kế hoạch triển khai Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023

Thông báo về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thông báo về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
Thông báo về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh “Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum”

Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2022

Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2022
Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2022

  • Trang
  • 1
  • 2