Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công điện về áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công điện về áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký ban hành công điện số 04/CĐ-CTUBND, ngày 27/3/2020 tiếp theo Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 25/3/2020, cụ thể như sau:

Tăng cường hình thức họp trực tuyển để phòng chống dịch Covid-19

Tăng cường hình thức họp trực tuyển để phòng chống dịch Covid-19
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao; ngày 25/3/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 819/VP-TTHCC về tăng cường hình thức họp trực tuyển để phòng chống dịch Covid-19

Thành lập các cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thành lập các cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc thành lập các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum

Triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh  tỉnh Kon Tum
Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và Kế hoạch số 1102/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2020 hướng đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum.

Chi bộ Sở KH&CN ban hành văn bản yêu cầu thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chi bộ Sở KH&CN ban hành văn bản yêu cầu thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thực hiện Công văn số 1025-CV/TU, ngày 24/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới và Công điện số 03/CĐ-CTUBND, ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về triển khai nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Chi ủy chi bộ yêu cầu:

Hướng dẫn phân loại đối tượng và thực hiện các biện pháp xử lý đối với đối tượng nhiễm, nghi nhiễm và tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2

Hướng dẫn phân loại đối tượng và thực hiện các biện pháp xử lý đối với  đối tượng nhiễm, nghi nhiễm và tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh hướng dẫn phân loại đối tượng và thực hiện các biện pháp xử lý đối với đối tượng nhiễm, nghi nhiễm và tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quý I và kế hoạch công tác quý II năm 2020

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quý I và kế hoạch công tác quý II năm 2020
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2020, trong quý I năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiệm vụ của ngành theo Chương trình công tác, đến nay đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Sở Khoa học và Công nghệ họp Hội đồng tư vấn đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2021

Sở Khoa học và Công nghệ họp Hội đồng tư vấn đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2021
Thực hiện Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tổ chức họp Hội đồng tư vấn đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2021

Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2020

Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2020
Thực hiện Công văn số 623/UBND-KTTH ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 156-TB/TW ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trịvề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 14/KH-SKHCN về kiểm tra, giám sát tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tumnăm 2020. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát với phạm vi, nội dung kiểm tra, giám sát gồm:

Kết quả thực hiện Chương trình hành động đột phá trong nông nghiệp

Kết quả thực hiện Chương trình hành động đột phá trong nông nghiệp
Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TCĐ, ngày 23/7/2019 của Tổ chỉ đạo thực hiện lĩnh vực đột phá trong nông nghiệp theo Quyết định số 630/QĐ-UBND, ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo khoản 1 Điều 1 Quyết định số 31/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kon Tum, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đến nay đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

  • Trang
  • 1
  • 2