Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp phòng thuộc Sở KH&CN

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp phòng thuộc Sở KH&CN
Thực hiện Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại một số tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; thực hiện quy định về công tác cán bộ, chiều ngày 16/32019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Sở về công tác cán bộ quản lý cấp phòng thuộc Sở.

Kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019

Kết quả thực hiện Chương trình hành động  triển khai nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019
Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, trong năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tích cực triển khai nhiều công việc nhằm tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp.

Quyết định 2832/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Quyết định 2832/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.
Quyết định 2832/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 2) năm 2019.

Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (đợt 2) năm 2019.
Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện năm 2019; Thực hiện theo Thông báo số 73/TB-SKHCN, ngày 7/8/2019 về việc nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện năm 2019. Chiều ngày 9/01/2020, Tại Sở KH&CN Hội đồng tư vấn đã họp xét hồ sơ của Hợp tác xã Tuyết Sơn kon Plong làm đơn vị chủ trì dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh “ Sản xuất cao từ rễ Đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba)”

UBND tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch triển khai Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

UBND tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch triển khai Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Nhằm triển khai Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngày23/12/2019, UBND tỉnh Kon Tum ký Quyết định số 1466/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”(viết tắt là Kết luận số 50-KL/TW)

  • Trang
  • 1
  • 2