Trang chủ >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Bộ Nội vụ ban hành quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Bộ Nội vụ ban hành quy định thời hạn bảo quản tài liệu
Ngày 19/12/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Bộ KH&CN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Bộ KH&CN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
Ngày 15/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022
Ngày 9/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 87/2022/NQ-HĐND về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hành trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại
Ngày 01/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTP về quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại (Quy tắc), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2022.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết về phương hướng phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết về phương hướng phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 152/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030"

Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030"
Ngày 17/11/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Quyết định số 905/QĐ-BNV về việcPhê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030”.

Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về phương hướng phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về phương hướng phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 152/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030

Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2030
Ngày 10/11/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 876/QĐ-BNV về việc Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 (sau đây gọi tắt tiếng Việt là Chỉ số CCHC, tiếng Anh là PAR INDEX).

  • Trang
  • 1
  • 2