Trang chủ >> Hoạt động Khoa học Công nghệ

Hướng dẫn thành lập Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.

Hướng dẫn thành lập Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ thay thế Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007. Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2019.

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
Tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

V/v báo cáo các hoạt động đảm bảo an toàn bức xạ năm 2016

V/v báo cáo các hoạt động đảm bảo an toàn bức xạ năm 2016
V/v báo cáo các hoạt động đảm bảo an toàn bức xạ năm 2016

Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum