Trang chủ >> Hoạt động Khoa học Công nghệ

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM
Thực hiện Kế hoạch 641/KH-UBND ngày 08/03/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ngày 18/3/2022 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 26/KH-SKHCN về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2022

Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ  tỉnh Kon Tum năm 2022
Ngày 02/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 22/KH-SKHCN về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2022.

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2022

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2022
Ngày 24/2/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2022, với nội dung:

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2022 TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2022 TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM
Ngày 23/02/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 17/KH-SKHCN về kiểm soát TTHC năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ sau: